نامزدهای جوایز بفتا معرفی شدند/ پیشتازی «معاون» در بازیگری

نامزدهای جوایز بفتا معرفی شدند/ پیشتازی «معاون» در بازیگری

30نماایران: نامزدهای جوایز بفتا معرفی شدند که در میان فیلم های معاون،کتاب سبز و ستاره ای متولد شد حضور جدی دارند.