بشنوید دیالوگ فیلم ها و مصاحبه های آقای کیمیایی را با موسیقی های خاطره انگیز/من آدم کُشتم اما قاتل نیستم؛ نمردیم و گوله خوردیم/ ما مردم روزگار خودمان هستیم

بشنوید دیالوگ فیلم ها و مصاحبه های آقای کیمیایی را با موسیقی های خاطره انگیز/من آدم کُشتم اما قاتل نیستم؛ نمردیم و گوله خوردیم/ ما مردم روزگار خودمان هستیم

30نماایران(سینماناب): اهمیت دیالوگ نویسی و نثر روزنامه ای و ساده فیلم های مسعود کیمیایی از ویژگی های مهم سینمای اوست که باعث شده او بعد از چند دهه حضور مستمر در سینمای ایران همچنان حایگاه ویژه وی محفوظ بماند.