شروع دو فیلم از چهارشنبه / «اتاق تاریک» در اکران ماند!
آخرین مصوبات کارگروه اکران؛

شروع دو فیلم از چهارشنبه / «اتاق تاریک» در اکران ماند!

30نماایران: طبق آخرین جلسه کارگروه اکران، دو فیلم جدید از چهارشنبه این هفته اکرانشان را آغاز خواهند کرد.