آغاز پیشنهادهای سینمایی «سینماناب» در روزهای خانه نشینی با یک فیلم حال خوب کن – ۱ / «بازداشتگاه شماره ۱۷» بیلی وایلدر؛ اعتراض گنجشک ها

آغاز پیشنهادهای سینمایی «سینماناب» در روزهای خانه نشینی با یک فیلم حال خوب کن – ۱ / «بازداشتگاه شماره ۱۷» بیلی وایلدر؛ اعتراض گنجشک ها

سینماناب (30نماایران) - حمید غفاریان: به دنبال خانه نشینی بسیاری از مردم کشورمان به بهانه شیوع کرونا، قصد داریم تا در سری مطالبی برخی از فیلم های خوب و مهم تاریخ سینما را در سینماناب معرفی کنیم و برای شروع این چالش مان، فیلم حال خوب کن «بازداشتگاه شماره 17» بیلی وایلدر را انتخاب کردیم که نشان می دهد چطور با همدلی و اتحاد می توان کار بزرگ را در یک بازداشتگاه سخت انجام داد و چطور می توان با کنارگذاشتن کینه های پوچ به خواستگاه جمعی در رسیدن به اهداف با تناقض های از پیش تعریف شده رسید.