دو شوک بزرگ در سه روز پایانی زندگی «بهرام شفیع» / پیمان یوسفی در نزدیکی صندلی «ورزش و مردم»

دو شوک بزرگ در سه روز پایانی زندگی «بهرام شفیع» / پیمان یوسفی در نزدیکی صندلی «ورزش و مردم»

30نماایران: برنامه ورزش و مردم تقریبا در همه ۴۰ سال گذشته و غیر از دو سه سال نخست در اختیار بهرام شفیع بود.