تلویزیون به دنبال کسب درآمد بدل ها!

تلویزیون به دنبال کسب درآمد بدل ها!

30نماایران: بعد از بازکردن راه معروفیت و کسب درآمد بدل مسی توسط تلویزیون، حالا این رسانه به دنبال معرفی دیگر بدل ها رفته است.