درباره سه فیلم جشنواره/ از روایت قهرمان زخم خورده در «معکوس» تا لکنت قصه گویی «سال دوم دانشکده من»

درباره سه فیلم جشنواره/ از روایت قهرمان زخم خورده در «معکوس» تا لکنت قصه گویی «سال دوم دانشکده من»

30نماایران - الناز دیمان:اولین فیلم پولاد کیمیایی نه آنقدر که انتظار می رفت شبیه آثار پدرش است و نه آنقدر بی شباهت که آنرا فاقد تاثیرپذیری از آثار کیمیایی پدر بدانیم. اینجا هم با قهرمان زخم خورده‌ی تنها طرف هستیم و رفیق با مرامش که تلخی رفتار و زبان قهرمان قصه را تحمل می‌کند و بخاطر او کتک هم می‌خورد. اما روایت قصه‌ی این قهرمان تلخ و تنها امروزی‌تر و حتی از آثار متاخری مسعود کیمیایی بهتر و سروسامان‌دارتر است.