انجمن سینمای دفاع مقدس در راه تحول یا انحلال؟!

انجمن سینمای دفاع مقدس در راه تحول یا انحلال؟!

30نماایران: پس از انتصاب هاشم میرزاخانی و انفعال انجمن سینمای دفاع مقدس در تولیدات سالیانه سینمای ایران و رونق جدی سازمان اوج، زمزمه های انحلال این انجمن به گوش می رسد، هرچند احسان حسنی از برگزاری مجمع جدید و انتخاب مدیرعامل برای این اجمن خبر داد.