مرگ ناگهانی کارگردان ایرانی‌تبار در ۴۳ سالگی / او مسافر آخرین واگن قطارش شد!

مرگ ناگهانی کارگردان ایرانی‌تبار در ۴۳ سالگی / او مسافر آخرین واگن قطارش شد!

30نماایران: امید نوشین کارگردان ایرانی‌تبار اهل انگلستان در ۴۳ سالگی از دنیا رفت.