اسکار در انتظار کدامین فیلم است؟

اسکار در انتظار کدامین فیلم است؟

30نماایران:با وجود اینکه حدس زدن بهترین فیلم سال در اسکار عملا تبدیل به یک امرغیر ممکن شده اما انتخاب چند عنوان که احتمالا نامزدهای بهترین فیلم اسکار را تشکیل می‌دهند خیلی هم کار سختی نیست.