حسین انتظامی در تدارک اتریش

حسین انتظامی در تدارک اتریش

سینماناب: دور از انتظار نبود که حسین انتظامی در مدیریت سازمان سینمایی ماندنی باشد، از سویی پایان دولت که در اویل سال 1400 به وقوع می پیوندد و از سوی دیگر نوع چیدمان برنامه ها و مدیریت آرام برای رتق و فتق امور محوله که روزانه انجام می گیرد.