حاتمي كيا: آیا همه در اين چهل سال انقلاب سرجایشان هستند؟ / همه دارند پرچم‌هایشان را زمین می‌گذارند و من فقط پرچم را بالا نگه می‌دارم

حاتمي كيا: آیا همه در اين چهل سال انقلاب سرجایشان هستند؟ / همه دارند پرچم‌هایشان را زمین می‌گذارند و من فقط پرچم را بالا نگه می‌دارم

30نماايران:ابراهيم حاتمي كيا گفت:من با جوانان جلسه دارم و از تمام فیلم‌هایی که می‌گویید می‌بینم. یک جوان ایرانی از روسیه اینقدر برایش محتوای فیلم مسئله شده به من پیام داد. نظام 40 سال است جلو می‌رود و همه سرجایشان هستند و فقط من جایم عوض شده است؟ همه دارند پرچم‌هایشان را زمین می‌گذارند و من فقط پرچم را بالا نگه می‌دارم.