مجیدی دیگر نمی تواند فیلم هندی اش را در سرگروه اکران کند / آیا شورای صنفی مستفل عمل می کند؟!

مجیدی دیگر نمی تواند فیلم هندی اش را در سرگروه اکران کند / آیا شورای صنفی مستفل عمل می کند؟!

30نماایران:سخنگوی شورای صنفی نمایش با اشاره به اینکه هفته آینده درباره «آن سوی ابرها» تصمیم گیری می شود، تاکید کرد در چنین شرایطی براساس آیین نامه سرگروه از فیلم گرفته می شود.