دکتر بازی مهناز افشار اصلاح می شود!

دکتر بازی مهناز افشار اصلاح می شود!

30نماایران:مهناز افشار در دادسرای فرهنگ و رسانه حاضر شد و متعهد شد تا سخنان اشتباهش را اصلاح کند.