آشفته گی؛ تکرار در تاریکی با برچسب سینمای شخصی

آشفته گی؛ تکرار در تاریکی با برچسب سینمای شخصی

سینماناب (30نماایران) - رامین کیانفر: جیرانی در دو فیلم اخیرش با فاصله ای که از تهیه کننده به معنای واقعی در سینما گرفته است دچار یک لکنت اجرایی جدی شده است و این مشکل را با «خفه گی» آغاز کرد و با «آشفتگی» به اوج خود رسانده است، مشکلی که ابتدا از فیلمنامه آغاز می شود و با بازی های فرمی دچار یک توهم فیلمسازی می شود، توهمی که بیشتر معنای رسیدن به سینما شخصی در آن مطرح است.