پیشنهاد نهم فیلم سینماناب/ آسمانخراش جهنمی – قهرمان خسته می تازد

پیشنهاد نهم فیلم سینماناب/ آسمانخراش جهنمی – قهرمان خسته می تازد

سینماناب - #حمیدغفاریان: «آسمانخراش جهنمی» جان گیلرمن در دوران پیش روی که مردم را در برابر حادثه هایی غیرمترقبه ای چون ویروس کشنده کرونا و زلزله و... قرار دارند، دیدن دوباره آن می تواند برخی از روحیات فردیتی را زنده تر کند، این روحیه می تواند برای مدیران، تبدیل به کلاس درس شود و بعد برای مردم که نقش آکسسوار نباشند!