تقابل فراهانی ها برای رسیدن به «فریدِ؟ میگه ساعت هشت»!

تقابل فراهانی ها برای رسیدن به «فریدِ؟ میگه ساعت هشت»!

30نماایران: فیلم سینمایی «فریدِ؟ میگه ساعت هشت» با پشت سر گذاشتن مراحل فنی و پایان تدوین و ساخت موسیقی، سرانجام آماده نمایش شد.